جستجوی پزشکان

براکی تراپی

995

تشخیص در بیماری سرطان بسیار كلیدی است ، با پیشرفت علم و تكنولوژی تجهیزات تشخیصی نیز بسیار پیشرفت كرده است. با استفاده از تصاویر تولید شده از بدن بیمار امكان تشخیص صحیح و تعیین مرحله پیشرفت بیماری فراهم می شود و حتی در طول درمان نیز به عنوان وسیله ای برای سنجش میزان موفقیت درمان به كار می رود.

 

عمدتا سرویس های تشخیصی در چند دسته كلی قرار می گیرند كه عبارتند از :

–         تصویر برداری تشخیصی

–         پزشكی هسته ای (RIA. Uptake .SPECT .PET)

–         آزمایشگاه تشخیص پزشكی

–         انواع روش های آندوسكوپی

–         تشخیصهای غیر تهاجمی 

تصویر برداری تشخیصی :

در امر تشخیص و حتی درمان سرطان تصویر برداری های مدرن شامل CT اسكن و MRI نسبت به تصویر برداری جنرال و سونوگرافی اهمیت بیشتری دارد،‌امروزه در دنیا تمركز زیادی روی كاهش درمانهای تهاجمی شده است ،‌همچنین پیشرفت سریع تكنولوژی در فلوروسكوپی، سونوگرافی ، MRI و CT امكان انجام اعمال جراحی استریوتاكتیك از طریق این تكنیك ها را برقرار ساخته و میزان نیاز به جراحی های تهاجمی را تا حد زیادی كاهش داده است، مخصوصا در مراكز سرطان استفاده از تكنیك های ‍CT  و MRI مداخله ای روز به روز افزایش می یابد.

 

روش های تصویر برداری كه در امر تشخیص و درمان بیماری سرطان كاربرد دارند عبارتند از :

 

–         رادیوگرافی

–         Chest Radiology

–         فلوروسكوپی

–         تراكم سنجی استخوان

–         CT اسكن

–         MRI

–         ماموگرافی

–         سونوگرافی

–         انواع اندوسكوپی

–         پزشكی هسته ای

  1. PET/CT         ***
  2. SPECT  (گاما كمرا)         ***
  3. Thyroid Scan and Uptake

 

در مورد تمامی موارد ذكر شده در بالا استاندارده های مربوط به این فضاها در بیمارستانهای جنرال بدون هیچ تفاوتی در مورد مراكز سرطان نیز صادق است.