جستجوی پزشکان

سنجش تراکم استخوان

6

تراكم سنجی استخوان یا دانسیته متری استخوان روشی است كه در آن با استفاده از اشعه ایكس چگالی استخوان سنجیده می شود ، و برای تشخیص پوكی استخوان بكار می رود . مزایای این روش نسبت به روشهای دیگر تصویر برداری پایین بودن شدت اشعه مورد استفاده برای تصویر برداری است و با چند روش میتواند انجام شود ، اسكن تمام بدن ، تراكم سنجی در استخوان هیپ (لگن) و یا ستون فقرات و تراكم سنجی در استخوانهای كوچك انگشت دست ، ساعد یا پا كه از طریق یك دستگاه كوچك است ، سنجش تراكم استخوان در عرض چند دقیقه انجام می شود.

 

تراكم سنجی با روش اسكن تمام بدن بسیار یا اسكن لگن یا ستون فقرات معمولا بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه زمان نیاز دارد و لازم است بیمار در زمان انجام تصویر برداری تعویض لباس نماید بنابراین برای این اتاق باید رختكن در نظر گرفته شود ، این رختكن می تواند بخشی از اتاق تصویر برداری باشد كه با پرده جدا شده است.

 

معمولا به دلیل پایین بودن میزان انرژی پرتو مورد استفاده در این روش برای اتاق نیازی به در نظر گرفتن شیلدینگ سربی نیست.