جستجوی پزشکان

فیزیک

97

بخش فیزیك یكی از بخش های واحد رادیوتراپی است و متخصصین این بخش فیزیسیست نامیده می شوند. 

متخصصین این بخش فعالیت خود را در دو بخش اصلی انجام می دهد:

۱) راه اندازی دستگاه های رادیوتراپی و براكی تراپی در وضعیت استاندارد و سنجش روزانه ، هفتگی و ماهانه دستگاه ها جهت اطمینان از حسن كاركرد آنها 

۲) طرح درمان برای بیماران مراجع به بخش رادیوتراپی و نظارت بر كیفیت درمان انجام گرفته بر روی بیمار

 

تجهیزات مورد نیاز این بخش شامل دستگاه های پردازشگر اطلاعات دریافتی از دستگاه های رادیوتراپی و براكی تراپی و دستگاه های كامپیوتر و پرینتر می باشد.

 

پزشكان در حین انجام پرتودرمانی بر روی بیماران در این اتاق حضور یافته و روند درمان را كنترل می كنند .

لزومی به همجواری مستقیم و دید مستقیم از بخش فیزیك به اتاق رادیوتراپی و براكی تراپی نیست.