جستجوی پزشکان

مرحله بندی سرطان

مرحله بندی سرطان
دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۵

مرحله بندی سرطان

مراحل سرطان نشان دهنده اين موضوعات هستند که:
– سرطان كجا قرار دارد؟
– بزرگي توده ي سرطاني چقدر است؟
– آيا به غدد لنفاوي يا جريان خون وارد شده است؟
– تا كجا پخش شده است؟ و آيا به اندام هاي ديگر بدن وارد شده است يا خير؟
مرحله بندي (Staging) به پزشك كمك مي كند كه :
– شانس بازگشت سرطان بعد از درمان را تخمين بزند
– شانس بهبود بيمار را تخمين بزند
– موثر بودن درمان را تخمين بزند
– با اين طبقه بندي و با مقايسه بيماران و درمان هاي مختلف، درمان هاي بهتر و موثرتر را مشخص كند.

مرحله بندی سرطان
مرحله بندی سرطان:
‏TNM نوعي مرحله بندي سرطان است كه با اعداد ٠ تا ٣ تركيب مي شود و وضعيت سرطان را تشريح مي كند.
‏T مخفف Tumor مي باشد و به صورت T0 T1 T2 T3 T4 بيان مي شود و نشانگر محل تومور و ميزان پخش شدن و بزرگي آن مي باشد. هرچه عدد بزرگتر باشد به اين معني است كه تومور بزرگتر است و وارد بافت هاي اطراف شده است.
‏N مخفف Node مي باشد و در تركيب با اعداد ٠ تا ٣ نشان گر اين است كه آيا تومور وارد غدد لنفاوي شده و اگر بله تا چه حد پيش رفته است. هر چه عدد بزرگتر شانس ورود و پيشرفت تومور در غدد لنفاوی بالاتر است.
‏M مخفف كلمه ي Metastasis است و بيان كننده اين است كه آيا سرطان به بخش هاي ديگر بدن كه با نقطه ي اوليه فاصله زيادي دارند و در مجاورت منطقه ي اوليه ي تومور نيستند، گسترش يافته است يا خير و بصورت M0 يعني عدم گسترش و M1 يعني گسترش به ساير بخش هاي بدن.

نوع دوم سيستم مرحله بندي كه نام آشنا تر است مرحله بندي ٠ تا ٤ (Staging 0-4) مي باشد.
مرحله ي صفر (Stage 0): در اين مرحله، سرطان هنوز پخش نشده است و در بافت اوليه محدود است. در اين مرحله سرطان اغلب قابل درمان كامل است كه معمولا با برداشتن كل تومور بوسيله ي جراحي صورت مي گيرد.
مرحله ي ١ (Stage I): در اين مرحله سرطان بطور عميق به بافت هاي اطراف خود نفوذ نكرده است. همينطور هنوز به غدد لنفاوي و نقاط ديگر بدن گسترش نيافته است.
مرحله ٢ و ٣ (Stage II and Stage III): در اين مرحله سرطان بطور عميقي در بافت هاي كناري نفوذ كرده است و وارد غدد لنفاوي شده است. اما هنوز به ساير نقاط بدن گسترش نيافته است.
مرحله ۴ (Stage IIII): در اين مرحله سرطان به ساير اعضا و نقاطي كه با تومور فاصله ي زيادي دارند گسترش يافته است. به اين سرطان، سرطان بيشرفته يا متازتاتيك گفته مي شود.

ارسال شده در تشخیص سرطان توسط baran